Producten

Speciaal

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden JPC Shop 

Toepasselijkheid 
De voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties. 
Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij wij ons uitdrukkelijk schriftelijk met die toepasselijkheid akkoord hebben verklaard. 
Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor ons gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. 

Garantiebepalingen 
1. JPC Shop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. 
2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. Indien de afnemer van JPC Shop een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van JPC Shop. De afnemer zal alsdan JPC Shop vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 
4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan JPC Shop verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden, voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie, worden zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen of teruggenomen (binnen twee weken na factuurdatum tegen het op de factuur vermelde bedrag in de eerste week en in de tweede week het op de factuur vermelde bedrag -4% administratiekosten e.d.) 
5. Op samengevoegde producten en onderdelen en software, noch op verbruiksgoederen zoals toners, linten enz. geeft JPC Shop geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantietermijn is toegezegd. 
6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door JPC Shop op te geven adres. 
7. Onze garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijke geldende fabrieksgarantietermijn. 
8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien: 
a. de afnemer de zaken heeft verwaarloosd 
b. de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens JPC Shop zijn verricht. 
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 
d. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
e. het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. 
f. de fabriek- of handelsmerken danwel type- of identificatienummers of tekens, die op de door JPC Shop afgeleverde zaken aangebracht zijn, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. 
g. de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 
h. bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien sprake is van aangetoonde deskundigheid. 
9.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ……… na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de 
garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 

Beperking van aansprakelijkheid 
JPC Shop, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 
Onverminderd het voorstaande is JPC Shop in ieder geval nimmer aansprakelijk : 
a. wegens niet, of niet tijdige levering 
b. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d. 
c. in geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht) 
d. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt 
e. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke reden dan ook in de ruimtes van JPC Shop of derden bevinden 
f. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan 
g. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen 
h. voor schade veroorzaakt door geleverde software 
i. voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers 
j. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen 
het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen. 
Naast deze algemene voorwaarden kan JPC shop aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden makken deel uit van deze algemene voorwaarden. 
Een afnemer die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met JPC Shop heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per fax op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 

Totstandkoming van een overeenkomst 
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door JPC Shop op haalbaarheid is beoordeeld. JPC Shop heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 

Prijzen 
De producten van JPC Shop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf JPC Shop. De diensten van JPC Shop worden verricht tegen de prijs die JPC Shop na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 
De inhoud van folders, drukwerk etc. bindt ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen. 

Betalingen 
Betaling dient, indien niet anders is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval JPC Shop een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de afnemer de openstaande factuur niet contant op de vervaldatum heeft betaald, is er zonder voorafgaande kennisgeving rente aan JPC Shop verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag, waarbij de ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.